banner114

Gebze Ticaret Odası Vakfı İnşaat İhale Duyurusu

GTO Vakfı inşaat ihalesi duyurusu:

Gebze Ticaret Odası Vakfı İnşaat İhale Duyurusu

Konu; Darıca İlçesi sınırları içerisinde, çeşitli kurum/kuruluşları bünyesinde barındıracak inşaatın yapım ihalesi,

Niteliği; 3615 m2 inşaat alanına sahip; Bodrum, Zemin ve 2 Normal kattan oluşan Binanın; İnşaat, Mekanik, Elektrik Tesisat imalatlarını kapsayacak şekilde inşası olup, ayrıntılara ihale doküman dosyasından ulaşabilecektir,

İnşaatın Adresi; Darıca İlçesi Nene Hatun Mahallesi G22B23B4C Pafta, 306 ADA, 8 Parsel

İşe Başlama Tarihi; İhale sonrası imzalanacak sözleşme tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanılması gerekmektedir.

İşin Süresi; Yer tesliminden itibaren 400 (dörtüyüz) takvim günüdür

İhalenin Yapılacağı Yer; Gebze Ticaret Odası Meclis Salonu, Güzeller Mahallesi Kavak Cad.No:3 Gebze/KOCAELİ

İhale Tarih ve Saati; 30 Nisan 2021 Cuma günü, saat 17:00

Geçici Teminat; Teklif edilen ihale bedelinin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verilmesi gerekecektir,

Kesin Teminat; İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce anlaşmaya varılan toplam tutar üzerinden % 15 oranında kesin teminat alınır,

İhale Dosyasının Son Teslim Tarihi ve Saati; 30 Nisan 2021 Cuma günü, saat 16:00’ya kadar (İhale verme saati için TRT saati baz alınacaktır), Gebze Ticaret Odası’na anılan gün ve saatten sonra verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri;

İhaleye katılabilmek için tamamlanması gereken belgeler;

a) Gebze Ticaret Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir faaliyet belgesi,

b) Her bir isteklinin Noter tasdikli imza beyanı veya imza sirküleri,

c) Vergi ve SGK borcu bulunmadığına dair, ilgili kurumlardan alınan belgeler,

d) Ticaret Sicil Gazetesinin Aslı veya Onaylı örneği,

e) Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair bilgi ve/veya belge,

Mesleki Yeterliğe İlişkin Belgeler;

Müteahhitlik Belgesi (A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G belge sahipleri) ile ihaleye katılım sağlayabilir. Belgelerin kabulünde idare yetkilidir,

İhale Dosyasının Alınacağı Adres;

İhale dosyası 12.04.2021 Pazartesi tarihinden itibaren Gebze Ticaret Odası hizmet binası 1. Kat Genel Sekreter Yardımcılığından dosya e-mail veya Flash bellek aracılığıyla 2.000,00 (Y.İkibinTürkLirası) karşılığında alınabilecektir,

Gebze Ticaret Odası Vakfı, tarafından gerçekleştirilecek iş bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir, Vakfımız ihaleye konu işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen yaptırmakta serbesttir.

Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. İş bu ihalede mali yeterliliğe ilişkin belge istenmeyecektir.

(GEBZE TİCARET ODASI VAKFI)

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021, 10:59
YORUM EKLE